Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   

Kursų mokomoji medžiaga
Nr.
51
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Etiketas - VAIŠNAVŲ ĮŽEIDIMAI
 
VAIŠNAVŲ ĮŽEIDIMAI
Pamokymų nektaro 6 tekstas sako:

dåñtaiù svabhäva-janitair vapusaç ca doñair
na präkåtatvam iha bhakta-janasya paçyet
gaìgämbhasäà na khalu budbuda-phena-paìkair
brahma-dravatvam apagacchati néra-dharmaiù
VERTIMAS
Tyras bhaktas netapatina savęs su kūnu, nes jis pasiekė savo prigimtinį būvi-suvokė Krišną. Nederėtu vertinti jo materialistiškai. Nereikia kreipti dėmesio į žemą bhakto kilmę, į jo odos spalvą, fizinius trūkumus, į tai, kad jis ligoto ir netvirto kūno. Paprastam žmogui gali kristi j akis tyro bhakto fiziniai trūkumai, tačiau šie tariami trūkumai jokiu būdu neteršia jo kūno. Jis tartum Gangos vandenys, kurie per liūčių sezoną dažnai esti dumblėti, pilni purslų ir putų. Tačiau Gangos vanduo nesuteršiamas, ir tie, kurie kupini tobulo dvasinio išmanymo, maudosi Gangoje nepaisydami, koks yra vanduo.
 
 
52
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Etiketas - PAGARBA ATSIDAVUSIEMS
 
PAGARBA ATSIDAVUSIEMS
Bhagavad-gītoje [3.21] Krišna sako:
yad yad äcarati çreñöhas
tat tad evetaro janaù
sa yat pramäëaà kurute
lokas tad anuvartate
“Kaip pasielgia didis žmogus, taip elgiasi ir paprasti žmonės. Kokį pavyzdį jis parodo, tokiu ir seka visas pasaulis.”

Ne paslaptis, kad šventi žmonės ar žmonės praktikuojantys dvasinį kelią visuomet yra paprastų žmonių dėmesio centre. Nors paprasti žmonės ne visuomet seka šventųjų pavyzdžiu, tačiau reikalauja iš šventųjų tokį pavyzdį turėti. Tai didelė atsakomybė taip pat ir ISKCON’o bhaktams.
 
 
53
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Etiketas - 26 VAIŠNAVO SAVYBĖS
 
Krišna apie vaišnavo savybes
B.G. 12.13-20. Šri Krišna pakankamai aiškiai išvardija savybes, kurios yra brangios Jam:
a) Bhaktas, kuris niekam nepavydi ir yra tikras visų gyvų esybių draugas, kuris nemano, kad jam kas nors priklauso, neturi netikro ego ir yra vienodas tiek laimėje, tiek kančioje, kuris pakantus, visada patenkintas bei susitvardęs, kuris ryžtingai atlieka pasiaukojimo tarnystę ir protą bei intelektą sutelkia į Mane, toks bhaktas labai brangus Man. (B.G. 12.13-14).
b) “Kas niekam netrukdo ir kam netrukdo aistringi troškimai, kas vienodai sutinka laimę ir kančią, tas labai brangus Man”. (B.G. 12.15).
c) “Mano bhaktas, kurio nenusineša kasdieninių darbų tėkmė, kuris yra tyras, išmaningas, nepriklausomas nuo rūpesčių ir skausmų ir nesiekia veiklos rezultatų, labai brangus Man”. (B.G. 12.16).
d) “Žmogus, kuris nei džiūgauja, nei liūdi, kuris nesisieloja ir neturi norų, kuris atsižada ir palankių, ir nepalankių dalykų, yra labai brangus Man”. (B.G. 12.17).
e) “Kas vienodas draugams ir priešams, kas vienodai sutinka garbę ir negarbę, karštį ir šaltį, laimę ir kančią, šlovę ir panieką, kas nėra užsiteršęs, visada tylus ir patenkintas, kas nesirūpina pastoge, kurio žinojimas tvirtas, ir kuris atlieka pasiaukojimo tarnystę, tas labai brangus Man”. (B.G. 12.18-19).
f) Kas su tikėjimu eina šiuo amžinu pasiaukojimo tarnybos keliu ir tam atiduoda visas savo jėgas, kas mato Manyje aukščiausiąjį tikslą, tas labai brangus Man”. (B.G. 12.20).
 
 
54
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Istorija - ŠRI ČAITANJOS MAHAPRABHU GYVENIMAS ir MISIJA
 
VIEŠPATIES ČAITANJOS MISIJA
kali-yuge yuga-dharma——nämera pracära
tathi lägi’ péta-varëa caitanyävatära
Religinė praktika šiame amžiuje yra skleisti švento vardo šlovę. Vien todėl Viešpats įgavęs geltoną spalvą nužengė kaip Viešpats Čaitanja.

Tokiu būdu Viešpaties Čaitanjos atėjimo tikslas buvo duoti Kali jugos žmonėms juga dharmą - religiją, atitinkančią šį amžių.
 
 
55
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Istorija - Gaudija vaišnavų istorija
 
SANKIRTANOS JUDĖJIMAS NUO ČAITANJOS MAHAPRABHU IKI ŠRILOS PRABHUPADOS.
Sankirtanos judėjimas prasidėjo, kai Šri Čaitannja Mahaprabhu sugrįžo iš Gayos, gavęs savo dvasinio mokytojo Išvara Purio iniciaciją. Grįžęs namo jis nežinojo nieko tik Šventą Vardą. Šrivasos Thakuros namuose jie pradėjo uždarus kirtanus, į kuriuos neleido nieko išskyrus pačius artimuosius Nimajaus pasekėjus. Po kurio laiko, garsas apie kirtanus pasklido po visą Navadvipą. Ateistai ir pavyduoliai piktžodžiavo, o vaišnavai apgailestavo, jog patys negali dalyvauti šiuose sankirtanos žaidimuose. Palaipsniui, per savo palydovus Haridasa Thakurą ir Nityananda prabhu, Čaitanja paskleidė sankirtaną visoje Navadvipoje. Atsidavusieji darė kirtanus savo namuose. Tokiu būdu Viešpats Nityananda yra Namahatta ačarja.
 
 
Rodyti po: 20 50 100 500 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>  viso: 68 vnt.