Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
     
 
Bhakti Yogos pagrindai, pramana
 
Temos mokomoji medžiaga
  BŪTINYBĖ PRIIMTI DVASINĮ MOKYTOJĄ

BŪTINYBĖ PRIIMTI DVASINĮ MOKYTOJĄ

Trumpa apžvalga

Trumpai pateikiame keletą priežasčių, kodėl reikėtų priimti dvasinį mokytoją. Toliau jos bus paaiškintos smulkiau.

 • Dvasinis mokytojas vienintelis gali išspręsti gyvenimo problemas. Be tinkamų žinių spręsdami savo gyvenimo problemas sukuriame tik dar daugiau problemų. Dvasinis mokytojas žino dvasinius sprendimus materialioms problemoms, todėl šie sprendimai nebesunkina mūsų egzistencijos.
 • Dvasinis mokytojas gali išvaduoti mus iš materijos nelaisvės. Surištą žmogų išlaisvinti gali tik laisva asmenybė. Tokia asmenybė yra dvasinis mokytojas, Kṛṣṇos atstovas iš dvasinio pasaulio.
 • Norėdamas tapti kultūringu, žmogus turi domėtis gyvenimo prasme. Jei žmogus nieko nežino apie dvasinę sielą, jis yra dvikojis gyvulys, net jei sukūrė dideles galimybes tenkinti jusles. Dvasinis mokytojas padeda suvokti mums savo tikrąją dvasinę prigimtį ir paskirtį ir taip tapti išties kultūringais.
 • Vedų žinias galima suvokti tik iš dvasinio mokytojo. Žmonės linkę informaciją suvokti iškraipytai. Tikras dvasinis mokytojas padeda teisingai suprasti tai, kas užrašyta Vedose.
 • Iš dvasinio mokytojo žmogus gauna tobulas žinias. Norint suprasti dvasinius dalykus, reikia išsiugdyti tam tikras savybes, o tam reikalinga dvasinio mokytojo pagalba. Jis užima mokinį atsidavimo tarnystės praktika, kuri būtina šioms savybėms išugdyti.
 • Dvasinis mokytojas yra skaidri terpė, padedanti pamatyti Dievą. Jis tarsi akiniai trumparegiui, kurie leidžia matyti vaizdą be iškraipymų, tai yra be egoistinių interpretacijų.
 • Viešpatį galima pažinti tik per dvasinį mokytoją. Kṛṣṇa yra dvasinė Būtis, o mūsų protai suvokia tik materialias idėjas. Dvasinis mokytojas pažadina sielos pažinimą, kuris pranoksta materialaus proto ar intelekto ribotumus.
 • Atsidavimo tarnystė prasideda tik priėmus dvasinį mokytoją. Iki dvasinio mokytojo pasirinkimo, visa veikla yra tik pasiruošimas atsidavimo tarnystei. Iš tiesų tarnystė dvasiniam mokytojui vadinama atsidavimo tarnystės stuburu. Su sulaužytu arba neįgaliu stuburu gal ir galima gyventi, tačiau neįmanoma ką nors nuveikti.
 • Dvasinis mokytojas pristato mus Kṛṣṇai. Mes negalime akiplėšiškai ateiti pas Kṛṣṇą ir pasakyti „Štai aš, priimk mane!“ Kultūringi žmonės susipažįsta per tarpininkus.
 • Kṛṣṇa priims tik tuos, kurie tarnauja dvasiniam mokytojui. Priimdamas dvasinį mokytoją žmogus užima nuolankią padėtį (avaroha-panthā), kuri nuteikia jo širdį šias žinias priimti. Neužėmus tokios padėties gauti transcendentinių žinių neįmanoma.
 • Tik dvasinio mokytojo malone galima pasiekti Kṛṣṇą. Be jo malonės žmogus nepasieks dvasiniame gyvenime jokio rezultato. Visi jo pasiekimai bus tik fikcija.
 • Dvasinis mokytojas parodo, ko iš mūsų nori Kṛṣṇa. Dvasinis mokytojas yra artimas Kṛṣṇos palydovas. Jis nuolat patarnauja gopėms ruošiant Kṛṣṇos žaidimų aplinką, todėl jis geriausiai išmano, kaip suteikti malonumą Kṛṣṇai.
 • Dvasinis mokytojas suteikia skonį atsidavimo tarnybai. Tam kad sustiprinti tikėjimą mums reikalingas gyvas pavyzdys, asmenybė, nuėjusi visą šį kelią. Toks pavyzdys mus įkvepia.
 • Dvasiniu mokytoju tampama be iškraipymų perduodant tai, kas išgirsta iš savo dvasinio mokytojo. Todėl vienintelis būdas gauti žinias iš mokytojų mokinių sekos yra priimant dvasinį mokytoją – paramparos atstovą.
 • Visos Kṛṣṇos avatāros, nužengusios priėmė formalų guru, taip parodydamos šio žingsnio svarbą.

Plačiau apie temą

Net siekiant materialių žinių, reikalingas mokytojas, savo srities specialistas. Nors formaliai, kiekvienas gali visko išmokti skaitydamas knygas, praktiškai tai padaryti yra labai sunku. Matome, jog egzistuoja tiek daug švietimo institucijų, mokyklų, kursų, kurių tikslas suteikti žmogui galimybę mokytis iš kvalifikuoto mokytojo. Norint išmokti bet kokį dalyką, reikalinga ne tik teorija, bet ir praktika. Be mokytojo žmogus labai retais atvejais galės būti tikras, kad išmoko dalyką teisingai, nes vienas iš mokytojo uždavinių patikrinti ir patvirtinti mokinio praktines ir teorines žinias.

Net jei formaliai įmanoma įgyti kažkokias materialias žinias savarankiškai, be mokytojo, dvasinių žinių taip įgyti neįmanoma. Taip yra todėl, kad materialūs objektai visuomet prieinami mūsų jutimams, arba tiesiogiai, ar per matavimo prietaisus. Mokytojas reikalingas, kad šiuos reiškinius paaiškintų ir susistemintų. Dvasiniai objektai niekaip neparodo savęs mūsų pojūčiams. Sąlygota siela neturi jokių tinkamų įrankių nustatyti dvasinės energijos egzistavimą. Apie ją galima sužinoti tik iš asmenybės, kuri savo sąmonę išgrynino tiek, kad ji tapo įrankiu, jautriu dvasinei energijai. Tokia asmenybė vadinama dvasiniu mokytoju. Pasaulietinis išsilavinimas pirmiausiai grindžiamas žiniomis, ir sugebėjimu jomis naudotis. Dvasinis išsilavinimas pirmiausiai grindžiamas praktika, sąmonės galių ugdymu. Teorinės žinios ir erudicija čia neturi savaiminės vertės, kaip materialiame moksle. Todėl reikalingas dvasinis mokytojas, kuris mus mokytų kaip ugdyti Kṛṣṇos sąmonę, o ne vien padėtų sužinoti naujus dalykus.

Ar dvasinis mokytojas reikalingas kiekvienam? Nors visos gyvos būtybės kenčia materialiame pasaulyje, tapdamos Māyos aukomis, ne kiekviena siela nori vaduotis iš šios kančios. Kai kurios užsispyrusios bando surasti savo laimės kelią. Tokiam žmogui nereikalingas dvasinis mokytojas. Jis reikalingas tik tam, kuris tapo smalsus (panoro sužinoti) apie transcendenciją (athato brahma jijñāsa – „Vedanta Sūtra“ 1.1.1).

Dvasinis mokytojas vienintelis gali išspręsti gyvenimo problemas.

Susidūręs su dideliais sunkumais ir nerandantis išeities kultūringas žmogus kreipiasi į dvasinį mokytoją. Tai rodo, kad kultūringas žmogus neprivalo žinoti viską, bet privalo žinoti gyvenimo principus. Todėl, pakliuvęs į bėdą Arjuna kreipėsi į Kṛṣṇą ne kaip į draugą, o kaip dvasinį mokytoją. „Bhagavad gīta“ 2.7 sako:

kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ

pṛcchāmi tvāṁ dharma-sammūḍha-cetāḥ

yac chreyaḥ syān niścitaṁ brūhi tan me

śiṣyas te ’haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam

“Dėl apgailėtino silpnumo, visai praradęs savitvardą, aš nebesuprantu savo pareigos. Todėl aiškiai sakyk, kas man daryti? Nuo šiol, ar Tavo mokinys, Tau patikėjęs savo sielą. Malonėk pamokyti mane. “

Dvasinis mokytojas gali išvaduoti mus iš materijos nelaisvės

Surištas žmogus negali atsirišti pats. Reikia, kad kažkas laisvas jį atrištų. „Bhagavad-gītoje“ 7.13 Kṛṣṇa sako, kad visas pasaulis yra suklaidintas materialios gamtos guṇų, todėl niekas negali pažinti Jo, kuris yra aukščiau gamtos guṇų. Žodis guṇa sanskrito kalba reiškia virvės. Visos gyvos būtybės yra surištos dorybės, aistros ar neišmanymo virvėmis. Todėl niekas negali išsivaduoti pats ir niekas negali išvaduoti kitų. Dvasinis mokytojas yra Kṛṣṇos malonės įsikūnijimas, kurį jis pats pasiunčia išvaduoti tas sielas, kurios nuoširdžiai to siekia. Pats dvasinis mokytojas, kadangi yra Kṛṣṇos siųstas, nėra saistomas guṇų.

Dvasinis mokytojas užgesina materialios egzistencijos gaisrą, kuriame mes degame jau daugybę gyvenimų, nerasdami savo vietos. „Śrīmad-Bhāgavatam“ 7.9.17 sako, kad visos gyvos būtybės vengdamos nemalonumų ir siekdamos malonumų yra pastoviai deginamos troškimų ugnyje. Jie suranda įvairius metodus, kaip numalšinti šią ugnį, bet šie tampa naujos, dar didesnės kančios priežastimi. Vienintelis būdas užgesinti šį gaisrą yra dasya yoga – tarnystė Dievo Asmeniui, kurios gali išmokinti tik dvasinis mokytojas, nes jis yra artimas Kṛṣṇos tarnas.

Norėdamas tapti kultūringu, žmogus turi domėtis gyvenimo prasme

Websterio žodynas apibrėžia žodį kultūra [lot. cultura - apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystymas, garbinimas] kaip:

·         Intelektualinių ir moralinių galimybių ugdymas, ypatingai švietimo pagalba;

·         Rūpinimasis, auklėjimas bei puoselėjimas (kūno kultūra, grožio kultūra);

·         Susigaudymas apie skonius ir jų išmanymas, įgytas intelektualinio bei estetinio auklėjimo dėka;

·         Skonis ir susipažinimas su menu, humanizmu, ir bendrais mokslo klausimais, skirtingai nuo iškalbos ar techninių sugebėjimų.

·         Tam tikros žmogiško pažinimo nuostatos, įsitikinimai ir elgesys, priklausantis nuo daugumos sugebėjimo mokytis ir perduoti žinias ateinančioms kartoms.

·         vietiniai papročiai ir įsitikinimai, socialinio elgesio formos ir materialūs rasinės, religinės ar socialinės grupės aspektai.

·         Bendrų nuostatų, vertybių, tikslų ir praktikų rinkinys, kuris charakterizuoja kompaniją ar korporaciją.

Kalbant apie kultūrą kaip intelektualinių ir estetinių galimybių ugdymą, neįmanoma įsivaizduoti kultūros, ignoruojančios savęs pažinimą. Nors apstu kultūrų, nieko nežinančių apie sielą, taip yra ne todėl, kad savęs pažinimo klausimas joms būtų nesvarbus, o todėl, kad nerandama galimybių ar metodų pažinti sielą. Tuomet kyla materiali kultūra, pažįstanti asmenybę kaip materijos produktą.

Siekiantis dvasinės, arba tikrosios kultūros žmogus, turi kreiptis į dvasinį mokytoją, kitaip taps materialios, kultūros ribotumo auka. Vedinėje visuomenėje žmogus nebuvo laikomas kultūringu, jei jis neturėjo dvasinio mokytojo, nes tai reiškė, jog jis negavo tinkamo dvasinio išsilavinimo. Sanskrito kalbos žodis arijas, kuris šiais laikais interpretuojamas kaip rasės požymis, iš tiesų reiškia kultūringą žmogų, kuris žino gyvenimo vertybes. Kṛṣṇos apibūdinimu, arijas nepergyvena dėl kūno, o rūpinasi siela.

Vedų žinias galima suvokti tik iš dvasinio mokytojo

Vedų žinios vadinamos apauruṣeya – antžmogiškos. Žmogus susipainiojęs savo proto labirintuose negali suprasti elementarių gyvenimo tiesų. Vadovaudamasis emocijomis, o ne blaivia galva jis mano, kad jo ambicijos visuomet teisingos, o jei kiti nesutinka, jie klysta. Turėdamas tokią silpną nuovoką, kaip žmogus gali suprasti Vedų teiginius, kalbančius apie transcendenciją. Netgi šventuose raštuose jis matys savo ambicijų patvirtinimus, kaip matė Mahatma Gandis, daktaras Radhakrišnanas, Ramakṛṣṇa, Radžnišas ir kiti. Reikalingas dvasinis mokytojas, kuris priklausytų nuo Kṛṣṇos, o ne nuo mūsų ambicijų, kad galėtų pasakyti tiesą, kokia ji yra. Tik dvasinis mokytojas gali paaiškinti Vedų tiesas nesavanaudiškai, neturėdamas savo ambicijų ir nepataikaudamas įtakingo ar ambicingo mokinio užgaidoms.

Vedos kalba apie tai, kas yra anapus jutimų ir proto patirties. Kadangi Vedos naudojasi žodžiais, kurie mums reiškia materialius dalykus, transcendentinę informaciją esame linkę interpretuoti materialiai, pagrįsti ją savo patirtimi. Apie tai, kas yra anapus proto ir juslių suvokimo, reikia klausti to, kas tai pažino. Dvasinis mokytojas neleis materialiai interpretuoti dvasinių žinių, o greičiau suteiks dvasinės patirties.

Išsivaduoti iš materialios egzistencijos įmanoma tik kreipiantis į dvasinį mokytoją. Vedos aprašo daugybę būdų kaip išsivaduoti iš materialios egzistencijos. Deja daugelis jų nėra veiksmingi patys savaime. Jie pateikiami tik kaip tarpiniai metodai, padedantys įveikti valios silpnumą ir dvasinį sustingimą. Sąlygotos sielos visus šiuos kelius vertina už patrauklumą ir patogumą, bet ne už veiksmingumą. Dvasinis mokytojas žino Kṛṣṇos valią ir nurodo kelią, kuris yra veiksmingiausias, nors ir ne toks malonus.

Iš dvasinio mokytojo žmogus gauna tobulas žinias.

Mokytojas regi tiesą, todėl gali perduoti ją kitiems. Dažnai būna sunku paaiškinti kitam tai, ką paprasčiausiai išmokome, tačiau, kai kažką suprantame, galime tai paaiškinti skirtingoms asmenybėms daugeliu būdų. Religinių mokymų įvairovė ir nesutarimai tarp religinių krypčių kyla todėl, kad jų propaguotojai bei sekėjai patys tiesos nematė, apie ją tik girdėjo ar skaitė arba samprotavo. Kurie suvokė Absoliučią Tiesą aiškina ją taip, kaip išdėstyta Vedose. Todėl nelieka jokių prieštaravimų. Todėl „Bhagavad-gītoje“ Kṛṣṇa sako: tad viddhi pranipatena... – nuolankiai kreipkis į dvasinį mokytoją, kuris pažino Absoliučią tiesą. Jis išspręs visus prieštaravimus, kylančius prote dėl dvasinių kelių įvairovės. Dvasinis mokytojas žinojimo žiburiu išsklaidys neišmanymo tamsą ir atvers duris į dvasinį pasaulį.

Žmogus be mokytojo pagalbos negali suprasti netgi sielos prigimties, kadangi vien tik Vedinių žinių nepakanka. Reikia gyvo pavyzdžio. Dvasinis mokytojas žino Viešpatį ir jo kūriniją ir moka skirti energiją nuo energijos šaltinio. Jis nesuplaka į vieną krūvą Viešpaties ir Jo dalelyčių.

Dvasinis gyvenimas reiškia praktiką, sudvasinančią (apvalančią) mūsų jusles. Ši praktika turi būti atliekama prižiūrint tinkamam vadovui. Todėl Rūpos Gosvamio „Bhakti Rasamrta Sindhu“ 1.2.234 sako:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi

na bhaved grāhyam indriyaiḥ

sevonmukhe hi jihvādau

svayam eva sphuraty adaḥ

„Niekas negali suprasti Kṛṣṇos, koks Jis iš tiesų yra, vien tik savo bukomis materialiomis juslėmis. Tačiau Viešpats Pats atsiskleidžia savo atsidavusiems, patenkintas jų atliekama transcendentine meilės tarnyste.“

Dvasinis mokytojas yra skaidri terpė, padedanti pamatyti Dievą

Kritikas paprieštaraus: kodėl siekiant pažinti Dievą reikalingi tarpininkai? Tokia mąstysena labai paplitusi Vakaruose. Krikščionybėje ji pagimdė protestantizmą, teigiantį, jog žmogus gali kreiptis į Dievą be tarpininkų. Žinoma, jų protestą sukėlė dvasininkai, kurie teigė, jog vienintelis būdas pamaloninti Dievą – tai sudėtingi ritualai, kurių paprastas žmogus atlikti negali. Dvasininkijai tai reiškė pripažinimą ir valdžią. Tačiau tarpininkas nebūtinai turi būti kliūtis tarp žmogaus ir Dievo kaip atsitiko krikščionybėje. Tarpininkas gali būti pagalbininkas siekiant pažinti Dievą. Dvasinis mokytojas yra tarsi skaidri terpė, perduodanti mūsų tarnystę tiesiai Kṛṣṇai, nepasiliekanti jos sau. Galime pateikti pavyzdį su akiniais. Žmogus, vargstantis dėl trumparegystės, negali matyti kas dedasi už kelių metrų, tačiau su akiniais jis mato puikiai. Tokiu būdu ši skaidri terpė parodo mums, dvasiniams trumparegiams Kṛṣṇą, kas paprastai būtų neįmanoma.

Viešpatį galima pažinti tik per dvasinį mokytoją.

Reikia gauti nurodymus iš dvasinio mokytojo, kaip suprasti Kṛṣṇos Asmenybę, Jo Vardą, pavidalą, žaidimus, Jo žodžius. Negalime patys išsigalvoti šių dalykų. Mokytojas turi asmeniškai vadovauti dvasiniam tobulėjimui. Kai mokinys asmeniškai susiduria su Kṛṣṇa, jis suvokia, kad tai tik dvasinio mokytojo malonės dėka. Sañjaya, kuris atpasakojo „Bhagavad-gītą“ Dhṛtarāṣtrai, išgirdo Kṛṣṇos pokalbį su Arjuna Vyāsadevos, savo dvasinio mokytojo malone. Nors jis buvo už daugelio mylių nuo mūšio lauko, jo patirtis buvo tiesioginė. Tokiu būdu bhaktas tiesiogiai patiria Kṛṣṇą, tarnaudamas ir sekdamas dvasinio mokytojo nurodymais.

Viešpats nėra pasiekiamas vien tik studijomis ar spekuliacijomis. „Brahma saṁhitā“ teigia: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau – „Viešpats nesuvokiamas Vedų studijomis, o lengvai pasiekiamas atsidavimo tarnystės dėka.“

Įgyvendinus dvasinio mokytojo pamokymus ir nurodymus, galima pamatyti Viešpatį akis į akį. Iš mokytojo žmogus gauna transcendentinį regėjimą, kurio pagalba gali matyti Viešpatį. Apie tokį transcendentinį žinojimą, kuris gaunamas nuolankiai tarnaujant dvasiniam mokytojui ir jo klausinėjant, Kṛṣṇa kalba „Bhagavad-gītoje“ 4.35 posme:

yaj jñātvā na punar moham

evaṁ yāsyasi pāṇḍava

yena bhūtāny aśeṣāṇi

drakṣyasy ātmany atho mayi

„Įgijęs tikrų žinių iš save suvokusios sielos tu niekuomet nebepulsi į iliuziją, kadangi šių žinių dėka tu pamatysi, kad visos gyvos būtybės yra Manyje ir iš tiesų jos yra Mano.“

Be dvasinio mokytojo, visi žmogaus atradimai religijos srityje yra jo kvailumo demonstracija. Pavyzdys yra išprotėjusios asmenybės, kurios tariasi tarnaujančios Kṛṣṇai ir gaunančios nurodymus tiesiogiai iš Jo. Tačiau šie nurodymai prieštarauja Kṛṣṇos žodžiams „Bhagavad-gītoje“, ir yra visiškai egoistiški.

Atsidavimo tarnystė prasideda tik priėmus dvasinį mokytoją

Rūpa Gosvāmis knygoje „Bhakti rasamrita sindhu“ išvardina 64 atsidavimo tarnystės veiklos elementus. Pirmieji 10 nurodo į principus, o visi kiti į detales. Tarp pirmųjų – trys svarbiausi: priimti dvasinio mokytojo prieglobstį; vykdyti dvasinio mokytojo nurodymus ir gauti įšventinimą iš jo; su prieraišumu tarnauti dvasiniam mokytojui.

Dvasinis mokytojas pristato mus Kṛṣṇai

Tarnystė Viešpačiui prasideda tarnaujant Jo atstovui - dvasiniam mokytojui. Negalima kreiptis į Kṛṣṇą tiesiogiai dėl kelių priežasčių:

·         Mes negalime pamatyti Dievo materialiu regėjimu;

·         Viešpats nepriima išsišokėlių.

Norint prisiartinti prie bet kurios didžios asmenybės, pirma reikia praeiti pro apsaugą, pavaduotojus, artimuosius. Taip pat yra ir su Kṛṣṇa. Jis neprisileidžia prie savęs bet ko. Tačiau tai nereiškia, kad Jis bijo susitepti. Savavalio ir nepriklausomo žmogaus motyvai pamatyti Dievą nėra švarūs. Jam visiškai nereikia Dievo, o užtenka tapti didžia asmenybe. Arba jis nori diktuoti savo sąlygas Dievui. Jis panašus į žmogų, kuris, įžeidęs kitą, siūlo taikytis, bet nesiruošia atsiprašyti.

Mandagus žmogus nesiekia susipažinti su kitu žmogumi tiesiogiai, tai jis daro per bendrą draugą ar svarbaus asmens atstovą. Taip ir norintis susipažinti su Kṛṣṇa neturi stengtis to daryti tiesiogiai, kad nebūtų palaikytas įžūliu. Verčiau reikia kreiptis į tą, kuris ypatingai brangus Viešpačiui.

Kṛṣṇa priims tik tuos, kurie tarnauja dvasiniam mokytojui

Norint pamatyti Dievą ir išmokti Jam tarnauti, reikia turėti šiek tiek nuolankumo. Be jo, neįmanoma tarnauti Dievui tyrai, be asmeninių motyvų. Nuolankumo reikia mokytis tarnaujant Dievo atstovui. Tai nėra privilegijuotų žmonių grupės, kastinių brahmanų ar šeimyninių guru sugalvota idėja. Kṛṣṇa pats kalba apie tai daugelyje šventraščių. Jis liepia nedaryti skirtumo tarp Jo ir dvasinio mokytojo. „Śrīmad-Bhāgavatam“ 11.17.27 Kṛṣṇa sako:

ācāryaṁ māṁ vijānīyān

navamanyeta karhicit

na martya-buddhyāsūyeta

sarva-deva-mayo guruḥ

„Žinok, kad ācārya nesiskiria nuo Manęs, ir niekuomet nerodyk jam nepagarbos. Negalima jam pavydėti ar galvoti apie jį kaip paprastą žmogų, nes jis yra visų pusdievių atstovas.“

Vėlgi Viešpats taip myli ir vertina savo atsidavusius, jog pats tarnauja jiems. Pavyzdys yra Nārada Munis, kuriam Kṛṣṇa plaudavo pėdas, kai šis apsilankydavo Jo namuose Dvārakoje. Kai brāhmanas Sudama Vipra apsilankė Kṛṣṇos namuose, šis buvo toks patenkintas paprastais ryžiais, kuriuos brāhmanas atsinešė, kad pavaišintų Kṛṣṇą. Jis nėra toks patenkintas ištaigingomis apeigomis, kurias žmonės atlieka siekdami savo tikslų.

„Šrimad-Bhāgavatam“ pasakoja istoriją apie garsų jogą Durvasa Munį ir karalių Ambarišą. Karalius buvo paprastas Viešpaties bhaktas, o Durvasa Munis garsėjo kaip griežtas ir mistinių galių kupinas jogas. Kai įpykęs jogas norėjo pražudyti Mahārāją Ambarišą, Viešpats Nārāyaṇa pasiuntė savo ginklą – cakrą, apginti bhaktą. Šis ginklas pradėjo persekioti jogą ir šiam teko ieškoti prieglobsčio pas Brahmą ir Śivą, galiausiai pas patį Viešpatį Nārāyaṇą. Bet Viešpats jam atsakė: „Aš nieko negaliu tau padėti, kadangi esu visiškai priklausomas nuo savo bhaktų. Aš nesu savarankiškas – Mano širdis priklauso jiems. Prašyk atleidimo pas bhaktą, nes tik jis gali sustabdyti tavo kančią. Tokia yra aukščiausia bhakto galia.“

Viešpats nori, kad Jo atsidavusiems būtų tarnaujama labiau, nei Jam pačiam. Tam, kuris nuoširdžiai tarnauja Kṛṣṇos bhaktams, atsilygindamas Kṛṣṇa pasirodo pats ir taip suteikia visišką palaimą bhaktui. „Ādi Puranoje“ Kṛṣṇa teigia Arjunai, jog tas, kuris sako esąs atsidavęs Kṛṣṇai, iš tikrųjų toks nėra, o tas, kuris sako, kad atsidavė Kṛṣṇos tarnui, jis yra tikrasis Kṛṣṇos atsidavęs tarnas. Siekiančiam prašviesėjimo, pirmasis dalykas yra priimti tokį atsidavusį savo mokytoju ir jam tarnauti.

Caitanya Mahāprabhu teigė, kad reikia būti Kṛṣṇos tarno tarno tarno tarnu (gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ). Šis principas tarnauti ne Kṛṣṇai tiesiogiai, o Kṛṣṇos atstovams, reiškia mokytojų-mokinių seką, kur kiekvienas yra savo mokytojo tarnas. Tokia grandinė driekiasi link Kṛṣṇos ir niekas nieko nepraranda, net jei grandinė yra labai ilga. Tarnauti atsidavusiam Dievo tarnui mokinių sekoje yra pirmoji sąlyga atsidavimo tarnystės kelyje.

Tik dvasinio mokytojo malone galima pasiekti Kṛṣṇą

Be dvasinio mokytojo malonės, žmogus negalės gauti Kṛṣṇos malonės (yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto ’pi). Čia tinka pavyzdys su Kuveros sūnumis, kuriuos Devarṣi Nārada prakeikė tapti medžiais, kad vėliau juos išvaduotų pats Kṛṣṇa.

Kṛṣṇa priklauso tyriems atsidavusiems. Tiesą sakant, jie turi Kṛṣṇą ir todėl gali duoti jį kitiems. Gavę bent lašelį dvasinio mokytojo malonės, galime taip pat gauti didžiausią gyvenimo turtą – šventą Kṛṣṇos vardą.

Dvasinis mokytojas suteikia mokiniui iniciaciją arba duoda impulsą dvasiniam gyvenimui. Šis impulsas išoriškai pasireiškia tuo, kad mokinys duoda įžadus guru akivaizdoje, o guru pasižada mokinį pristatyti Kṛṣṇai. Kṛṣṇa pats pasirinko tokį būdą suteikti žinias, todėl negalima tikėtis, kad Jis duos kažkam šį dvasinio gyvenimo impulsą vidujai. Brahmā gavo iniciaciją per širdį, kadangi jis buvo pirmoji būtybė visatoje, o Kṛṣṇa buvo pirmasis jo mokytojas.

Vaiṣṇavų dvasinėje praktikoje šis principas kreiptis į Kṛṣṇą per dvasinį mokytoją pasireiškia tuo, kad ritualų metu, kiekvienas Kṛṣṇai siūlomas garbinimo elementas prieš tai pasiūlomas savo dvasiniam mokytojui. Šis garbinimą perduoda savo dvasiniam mokytojui, o šis savo, taip kol galiausiai tai pasiekia Kṛṣṇą. Tokiu būdu nuo materialios nešvaros apvalomas bet koks garbinimo veiksmas.

Dvasinis mokytojas parodo, ko iš mūsų nori Kṛṣṇa.

Tam, kad galėtume tarnauti Kṛṣṇai, pirma turime suprasti, ko Kṛṣṇa nori. Mes negalime tarnauti Kṛṣṇai, darydami tai, ko patys norime. Tai ne tarnystė, o spekuliacija. Todėl reikia klausti mokytojo, kuris žino, ko nori Kṛṣṇa, ir kaip tarnauti Kṛṣṇai be savanaudiškų motyvų. Kṛṣṇai galima tarnauti tik pasiekus tyrą dvasinį lygį. Tačiau pasiekti tokį lygį netarnaujant vaiṣṇavams neįmanoma.

Dvasinis mokytojas suteikia skonį atsidavimo tarnybai.

Transcendentinė žinia, atėjusi per tyro atsidavusio lūpas yra dar saldesnė, nei atėjusi tiesiai iš Viešpaties žodžių ar šventų raštų. Kadangi atsidavęs Viešpaties žodžiams prideda savo meilės atspindį. Pavyzdys Śukadeva Gosvāmis ir Prabhupādos knygos.

Visos Kṛṣṇos avatāros, nužengusios priėmė formalų guru

Mes galime ir nesuprasti, kad kažkas yra ypatingai svarbu. Tačiau protingas žmogus supranta, kas yra svarbu, stebėdamas, kaip elgiasi didžiosios asmenybės. Pats Caitanya Mahāprabhu priėmė dvasinį mokytoją, kad parodytų pavyzdį mums. Kadangi jis elgėsi kaip ācārya (tas, kuris moko savo pavyzdžiu), jis parodė, kaip svarbu priimti dvasinį mokytoją. Susitikęs Prakāśānanda Sarasvatį – žymų māyāvadį sannyasį, Caitanya Mahāprabhu pasakė, jog mokytojas laikė jį pernelyg kvailu, kad studijuoti Vedāntą, todėl liepė kartoti Kṛṣṇos vardus. Tokiu būdu Caitanya Mahāprabhu galėjo pasiekti gyvenimo tobulumą.

Kitas pavyzdys Vyāsadeva. Nors jis užrašė Vedų literatūrą ir laikomas literatūrine Viešpaties Nārāyaṇos inkarnacija, nors jis yra mokytojas ir autoritetas visiems, jis pats priėmė Nārada Munį savo mokytoju. „Śrīmad-Bhāgavatam“ pasakoja, kad Śrīla Vyāsadeva netgi užrašęs visą Vedų literatūrą nejuto vidinio pasitenkinimo. Sąžinės balsas graužė jį, bet jis negalėjo suprasti priežasties. Nārada Munis paaiškino Vyāsadevai, kad šis aprašė savo kūriniuose karmą – materialią veiklą, bei jñāną – filosofinių samprotavimų kelią, bet šie keliai nėra tikroji sielos funkcija. Nārada papasakojo Vyāsadevai apie dvasinės sielos prigimtį ir jos konstitucinę veiklą. Kai Vyāsadeva vykdydamas guru nurodymą užrašė Śrīmad-Bhāgavatam, jo darbą vainikavo visiška sėkmė.

Viešpats Rāmacandra nužengė į šią žemę kaip žmogus, karalius, kad išvaduotų žmones nuo Rāvaṇos ir kitų demonų jungo. Kad sužinotų, savo dharmą (pareigą) ir kaip ją atlikti jis priėmė dvasinį mokytoją – Viśvāmitrą, kuris išmokė jį Vedų mantrų ir suteikė savo palaiminimus.

Netgi pats Kṛṣṇa ir Balarāma priėmė dvasinį mokytoją Sāndīpani Munį, ir elgėsi kaip stropūs brahmacāriai (mokiniai). Jie vykdė visus savo guru nurodymus ir gavo iš jo palaiminimus, kad visa tai, ką jie sakys, bus tiesa. Vasudeva (Kṛṣṇos ir Balarāmos tėvas) atliko savo sūnums šventos virvelės įteikimo ceremoniją, kurią atlieka visi aukštesnio luomo žmonės. Taip Jie buvo inicijuoti kartoti gāyatrī mantrą, kuri skirta suvokti Absoliučią Tiesą.

Žmogus, kuris teigia, kad jam nereikalingas dvasinis mokytojas, ir tuo pat metu moko kitus yra apsišaukėlis. Net jei jis skelbiasi Dievo inkarnacija, savo elgesiu jis tai paneigia.

KLAUSIMAI

1.      Paaiškinkite kodėl būtina priimti dvasinį mokytoją?

2.      Ar galima pasiekti meilę Dievui vien tik tyrai kartojant Harė Kṛṣṇa ir nepriėmus dvasinio mokytojo?