Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
     
 
Bhakti Yogos pagrindai, pramana
 
Temos mokomoji medžiaga
  ŠEŠIOS FILOSOFINĖS SISTEMOS

ṢAṬ DARŚANA - ŠEŠIOS INDIJOS FILOSOFINĖS SISTEMOS

Trumpa apžvalga

Žodis darśana turi daug prasmių, iš kurių kelios, svarbios mums, reiškia požiūrį, doktriną.

Visos 6 Indijos filosofinės sistemos yra vadinamos astika, t.y. jos pripažįsta Vedą kaip autoritetą. Čarvakos, budistai ir džainistai yra vadinami nastikomis, nes jie atmeta Vedas.

Pradedant nyāyos filosofija, kiekviena darśana pateikia vis pilnesnį vedinių žinių suvokimą. Nyāya nustato pagrindines filosofinio disputo taisykles ir identifikuoja pagrindines diskusijos temas: siela, fizinis pasaulis, Dievas, išsivadavimas. Vaiśeika pasinaudoja nyāyos, logikos metodu, ir giliau analizuoja materialios gamtos atributus, parodydama, kad visos regimos formos, prie kurių mes prisirišame savo gyvenime, galiausiai suskyla į nematomus atomus. khya išvysto šį analitinį procesą toliau, kad padėtų sielai atsiriboti nuo materijos. Yogos pagalba siela pažadina jai įgimtą dvasinį regėjimą, kurio dėka ji gali regėti save atskirai nuo kūno. Karma mīmāṁsā nukreipia ieškotoją link vedinio ritualizmo tikslų. Vedānta susitelkia į aukščiausią tikslą, kurio moko upanišados.

Anksčiau visos darśanos buvo vieningo Vedų supratimo skyriai, tarsi fakultetai Universitete. Tačiau gana neseniai šios darśanos išsiskyrė ir tapo atskiromis mokyklomis.

BENDRI 6 FILOSOFINIŲ SISTEMŲ BRUOŽAI

Visas darśanas sudarė ir aprašė sūtrose įvairūs vediniai išminčiai.

Kadangi jie visi sėmėsi žinių iš Vedų, jų mokymai turi daug panašių bruožų: jie visi pripažino, kad siela yra individuali dvasinė būtybė, turinti amžiną sąmonę; siela keičia fizinius kūnus vienas po kito (reinkarnacija) pagal karmos dėsnį. Siela kenčia dėl kontakto su materija. Kančios pabaiga yra filosofijos tikslas. Kiekvienos darśanos pasekėjas sekė ta pačia sādhana - apsivalymo taisyklėmis, ir juslių bei proto kontrole, kurios yra brāhmaniško elgesio dalis.

NYĀYA (LOGIKOS IR ARGUMENTAVIMO FILOSOFIJA)

Žodis nyāya reiškia taisyklė. Nyāyos objektas - teisingos žinios ir šių žinių gavimo būdai.

Ši filosofija teigia, kad tikros žinios apie išorinį pasaulį ir jo ryšį su protu bei siela, yra vienintelis būdas išsivaduoti. Žmogus gali išsivaduoti iš kančios, jei moka teisingai naudotis loginėmis formulėmis ir argumentais bei moka juos taikyti savo kasdieniniame gyvenime. Galutinis nyāyos filosofijos tikslas yra išsivadavimas.

Nyāyos filosofija visą pasaulį suskirsto į 16 kategorijų (padārthų). Iš jų svarbiausios dvi:

1.    pramāṇa, žinių šaltiniai: pratyakṣa - tiesioginė patirtis; anumāna – išvedimas; upamāna – palyginimas; śabda – paliudijimas;

2.    prameya, pažinimo objektai: siela, kūnas, 5 juslės, juslių objektai, suvokimas, protas, veikla, proto trūkumai, atgimimas, rezultatai, kančia ir išsivadavimas iš kančios.

Gyvenimo tikslas yra suprasti dvylika prameyų - realybės aspektų. Neišmanymas priverčia gyvąją būtybę susipainioti šioje realybėje.

VAIŚEṢIKA

Šios sistemos ypatinga savybė yra vadinama viśeṣa - unikalumas (išskirtinumas), todėl ši sistema vadinama vaiśeika.

Vaiśeika pripažįsta tik du žinių gavimo būdus: patirtį ir išvedimą.

Vaiśeika teigia, kad yra tik 7 realybės kategorijos: substancija, savybė, veikla, bendrumas, panašumas, unikalumas, būdingumas ir neegzistavimas.

Vaiśeikoje mažiausia nedaloma materijos dalelė vadinama paramānu, arba atomu. Atomai yra amžini, kadangi jie neturi dalių ir negali būti sukurti ar sunaikinti. Tačiau pagrindiniai žemės, oro, vandens, etc. elementai gali būti sunaikinti, kadangi jie sukurti iš įvairių atomų mišinių.

Pasaulis iš tiesų nėra nei kuriamas, nei sunaikinamas. Viešpaties valia visi materialūs elementai susiskaido į atomus, ir Jo valia atėjus laikui susijungia į stambesnius junginius.

SĀṄKHYA - analitinė pasaulio studija

khya susumuoja realybę į dvi kategorijas prakṛti ir puruṣą. Todėl ji vadinama dualistine filosofija.

khya ieško vieno principo, kuris sukurtų pasaulį. Šis principas yra amžinas ir pastovus. Jis turi turėti visų išorinių objektų požymius. Tas principas vadinamas prakṛti. Visi daiktai yra riboti ir priklausomi vienas nuo kito. Kažkas turi būti neribotas ir nepriklausomas. Visi daiktai turi tą pačią prigimtį: jie pajėgūs sukelti malonumą, kančią ar abejingumą. Visi objektai pasaulyje turi potenciją pagaminti kažką arba patys transformuotis į kažką. Reiškia jie visi turi turėti bendrą pradžią. Grubesni daiktai atsiranda iš subtilesnių, kol šie neįsilieja į neišreikštybę. Ta neišreikštybė vadinama prakṛti.

Paraidžiui prakṛti reiškia išimtinė galimybė. Tai nuostabi gamta, iš kurios visa milžiniška kūrinija įgyja formas. Prakṛti charakterizuojama trimis gunomis. Jos yra pati prakṛti esmė, bet ne jos atributai. Jos tarsi virvės pririša sielą pasaulyje. Gunų egzistavimą galima išvesti iš principo, kad visi objektai visatoje sukelia malonumą, kančią arba abejingumą.

Puruṣa - amžinas, nekintantis tyros sąmonės būvis, siela, visa persmelkianti. Neišmanymas verčia ją galvoti apie save kaip apie kūną.

YOGA – savidisciplina savęs suvokimui

Sanskrito kalboje daiktavardis yoga kilęs iš veiksmažodžio šaknies yuj – įkinkyti (arklius), sujungti, sutvirtinti. Yoga reiškia sujungimo, pažabojimo, pritvirtinimo veiksmas.

Yoga yra veiksmas, vėl prijungiantis individualią gyvosios būtybės sąmonę prie Aukščiausiojo sąmonės.

Žymus Indijos mokslininkas Satisčandra Čaterdži savo „Senovės Indijos filosofijoje“ sako, kad yoga yra praktinis analitinės sāṅkhyos filosofijos, skiriančios visą realybę į dvi kategorijas: puruṣą – sąmonę ir prakṛti – inertišką materiją, pritaikymas, kuriame Dievas taip pat atlieka praktinį vaidmenį.

Egzistuoja įvairios yogos rūšys, tačiau tik Patandžali yogos sistema suformuoja vieną iš šešių Indijos filosofinių mokyklų. Ji taip pat vadinama aṣtānga yoga – aštuonių dalių sistema.

Patandžali yoga yra sāṅkhya, pritaikyta siekti išsivadavimo. Ji aiškina proto (citta) prigimtį, jo modifikacijas ir kliūtis augimui. Aukščiausias gyvenimo tikslas - kaivalya – absoliutiškumas arba pasaulio ir sąmonės vienovė.

Aštuonios yogos pakopos: yama – draudimai; niyama – taisyklės; āsana - fiziniai pratimai; prāṇāyāma - kvėpavimo pratimai; pratyāhāra - dėmesio atitraukimas nuo jutiminių objektų; dhāraṇā - dėmesio koncentracija; dhyāna – meditacija; samādhi – transas.

KARMA MĪMĀṀSA

Žodis mīmāsa reiškia analizuoti ir kruopščiai suprasti. Filosofinės Karma mīmāsos ir Vedāntos sistemos yra artimai susijusios viena su kita ir papildo viena kitą. Karma mīmāsa yra tarsi slenkstis į Vedāntos filosofiją. Ji egzaminuoja Vedų mokymą ritualų šviesoje, o Vedānta tą pačią Vedą analizuoja transcendentinio žinojimo požiūriu.

Pagrindinis Karma Mīmāsos filosofijos tikslas yra pateikti praktinę Vedų religijos panaudojimo metodologiją tiems, kurie siekia patenkinti poreikį turtams (artha) ir malonumams (kāma). Todėl Karma mīmāsa paaiškina Vedų ritualus materialistiškai.

Tačiau pagrindinis šios filosofijos užsiėmimas yra sujungti yogos savidiscipliną su Vedų ritualine dalimi, išmokyti savanaudišką ir skeptišką žmogų pareigos ir paklusnumo Vedoms ir paruošti jį tolesnei Vedāntos filosofijai.

VEDĀNTA

Vedų kulminacija yra Upaniṣados, todėl jos vadinamos vedānta. Jose senovės išminčiai išdėstė savo požiūrį į Absoliutą, kuris suvokiamas trimis skirtingais aspektais: kaip Brahmanas, Paramātmā ir Bhagavānas. Kadangi visų šių išminčių patirtis buvo skirtinga, reikėjo suderinti visus šiuos požiūrius ir paaiškinti dvasinės patirties individualumą tuo pačiu metu. Vedavyāsa, kuris suskirstė Vedų literatūrą, ėmėsi šio darbo. Jis parašė „Vedānta sūtrą“, kuri glaustais aforizmais paaiškina Upaniṣadų mokymą.

Pagal susiklosčiusias tradicijas kiekviena Vedāntos mokykla turi pateikti savo komentarus „Vedānta sūtrai“. Šie komentarai vadinami bhāṣyomis. Kadangi jie paaiškina Vedāntą suprantama kalba, dažnai šios bhāṣyos yra vadinamos Vedānta.

Vedāntos mokyklų suskirstymas:

1.      Advaita - Impersonalistinės mokyklos. Teigia, kad Dievas yra beasmenis. Pradininkas Šankara ācārya.

2.      Personalistinės mokyklos

1)      viśiṣṭa advaita vada – atributų vienovės doktrina. Pradininkas– Rāmānuja ācārya.

2)      dvaita – skirtybės doktrina. Pradininkas – Madhva ācārya.

3)      śudha advaita – tyros vienovės doktrina. Pradininkas – Viṣṇusvāmis.

4)      dvaita advaita – vienovės ir skirtybės doktrina. Pradininkas Nimbarka ācārya.

5)      acintya bheda-abheda – nesuvokiamos vienovės ir skirtybės tuo pat metu doktrina. Pradininkas – Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.

 

Plačiau apie temą

Žodis darśana turi daug prasmių, iš kurių kelios, svarbios mums, reiškia požiūrį, doktriną.

Visos 6 Indijos filosofinės sistemos yra vadinamos astika, t.y. jos pripažįsta Vedą kaip autoritetą. Čarvakos, budistai ir džainistai yra vadinami nastikomis, nes jie atmeta Vedas.

Pradedant nyāyos filosofija, kiekviena darśana pateikia vis pilnesnį vedinių žinių suvokimą. Nyāya nustato pagrindines filosofinio disputo taisykles ir identifikuoja pagrindines diskusijos temas: siela, fizinis pasaulis, Dievas, išsivadavimas. Vaiśeika pasinaudoja nyāyos, logikos metodu ir giliau analizuoja materialios gamtos atributus, parodydama, kad visos regimos formos, prie kurių mes prisirišame savo gyvenime, galiausiai suskyla į nematomus atomus. khya išvysto šį analitinį procesą toliau, kad padėtų sielai atsiriboti nuo materijos. Yogos pagalba siela pažadina jai įgimtą dvasinį regėjimą, kurio dėka ji gali regėti save atskirai nuo kūno. Karma mīmāṁsā nukreipia ieškotoją link vedinio ritualizmo tikslų. Vedānta susitelkia į aukščiausią tikslą, kurio moko upanišados.

Anksčiau visos darśanos buvo vieningo Vedų supratimo skyriai, tarsi fakultetai Universitete. Tačiau gana neseniai šios darśanos išsiskyrė ir tapo atskiromis mokyklomis. Kai kas netgi panaudojo šias darśanas savo tikslams. Tarkim 500 m. pr. Kr. Karma mīmāṁsos filosofija tapo labai populiari ir brāhmanai ją naudojo kad pateisintų masinių gyvulių skerdyklų atidarymą. Tai sukėlė naujos religijos - budizmo paplitimą, kuris mokė neprievartos (ahiṁsos) ir tuštumos. Kai imperatorius Ašoka paskelbė budizmą valstybės religija (250 m. pr.Kr.), karma mīmāṁsos įtaka susilpnėjo.

Savo ruožtu budizmas užgeso po to, kai Vedāntistas Šankara (VIII a. po Kr.) paskelbė savo doktriną ir atgaivino Vedų kultūrą. Tačiau jo Vedāntos supratimas buvo paveiktas budizmo filosofijos ir todėl neatstovavo tikrosios Vedāntos, kurią paskelbė Vyasa.

Vėlesni mokytojai Ramanudža ir Madhva pateikė savo mokymus, kurie pasiekė filosofinės minties aukštumų ir buvo gerai įvertinti šiuolaikinių mąstytojų.

BENDRI 6 FILOSOFINIŲ SISTEMŲ BRUOŽAI

Jau buvo minėta, kad visos filosofinės darśanos priima Vedų autoritetą ir vadinamos astika.

Visas darśanas sudarė ir aprašė sūtrose įvairūs vediniai išminčiai.

Nyāya – Gautama riši,

Vaiśeika – Kanada riši,

khya – Kapila munis,

Yoga – Patandžali riši,

Karma-mīmāsa – Džaimini riši,

Vedānta - Vyāsadeva.

 

Kadangi jie visi sėmėsi žinių iš Vedų, jų mokymai turi daug panašių bruožų: jie visi pripažino, kad siela yra individuali dvasinė būtybė, turinti amžiną sąmonę; siela keičia fizinius kūnus vienas po kito (reinkarnacija) pagal karmos dėsnį. Siela kenčia dėl kontakto su materija. Kančios pabaiga yra filosofijos tikslas. Kiekvienos darśanos pasekėjas sekė ta pačia sādhana - apsivalymo taisyklėmis, ir juslių bei proto kontrole, kurios yra brahmaniško elgesio dalis.

NYĀYA (LOGIKOS IR ARGUMENTAVIMO FILOSOFIJA)

Sudarytojas - Gautama (Akṣapāda)

Žodis nyāya reiškia taisyklė. Nyāyos objektas - teisingos žinios ir šių žinių gavimo būdai. Kartais vadinama tarka šastra - argumentacijos mokslas. Kartais vadinama Anviksiki - kritiško tyrinėjimo mokslas, kadangi nyāya analizuoja žinių prigimtį ir jų šaltinį, taip pat žinių patikimumą.

Ši filosofija teigia, kad tikros žinios apie išorinį pasaulį ir jo ryšį su protu bei siela, yra vienintelis būdas išsivaduoti. Žmogus gali išsivaduoti iš kančios, jei moka teisingai naudotis loginėmis formulėmis ir argumentais bei moka juos taikyti savo kasdieniniame gyvenime. Tokiu būdu nyāyos galutinis tikslas nėra vien surasti priemones teisingoms žinioms atskirti nuo neteisingų. Galutinis nyāyos filosofijos tikslas yra išsivadavimas.

Visos 6 filosofinės sistemos studijuoja materialią reiškiniją ir jos santykį su gyvąja esybe. Šios studijos dalinamos į dvi kategorijas: apreikštos realybės studijos ir neapreikštos realybės studijos. Nyāyos filosofijoje šios dvi kategorijos nagrinėjamos suskaidžius į 16 kategorijų (padārthų):

1.    pramāṇa, žinių šaltiniai;

2.    prameya, žinojimo objektas. Prama - intelektas, prameya - tai, kas pažįstama intelektu. Yra 12 prameyų:

1)       ātman - siela,

2)       śarīra - kūnas,

3)       indriya - 5 juslės,

4)       artha - juslių objektai,

5)       buddhi - suvokimas,

6)       manas - protas,

7)       pravṛti - veikla, protinė, vokalinė, fizinė;

8)       dośa - proto trūkumai (rāga - prisirišimas, dveśa - neapykanta, moha - apsvaigimas,)

9)       pretyabhava - atgimimas,

10)    phala - rezultatai,

11)    duḥkha - kančia ir

12)    apavarga - išsivadavimas iš kančios.

3.    saṁśaya, abejonė neužtikrintumo būvyje;

4.    prayojana, tikslas;

5.    driśtanta, pavyzdys;

6.    siddhānta, doktrina;

7.    avayava, 5 išvados sudėtinės dalys: pratijñā (teiginys); hetu (priežastis); udāharaṇa (pavyzdys); upanaya (universalus teiginys); ir nigamana (išvada).

8.    tarka, hipotetiniai argumentai;

9.    nirṇaya, išdava;

10.              bādha, diskusija;

11.              jalpa, ginčas;

12.              vitaṇḍā, neracionalūs argumentai;

13.              hetvābhāsa, apgaulingas argumentavimas;

14.              chala, nesąžiningas atsakymas;

15.              jāti, bendro pobūdžio teiginiai, besiremiantys klaidinga analogija; ir

16.              nigrahasthāna, dirva pergalei.

 

Gyvenimo tikslas yra suprasti dvylika prameyų - realybės aspektų. Neišmanymas priverčia gyvąją būtybę susipainioti šioje realybėje. Pramāṇa, arba teisingo pažinimo metodas leidžia pažinti prameyas teisingai.

Pramāṇa - žinių šaltiniai laikoma pačia svarbiausia padartha, todėl ji geriausiai išnagrinėta.

Prama reiškia “teisingas žinojimas”

4 pagrindinės Pramāṇos:

1. pratyakṣa - tiesioginė patirtis

2. anumāna - išvedimas

3. upamāna - palyginimas

4. śabda - paliudijimas

 

Žinios gali būti 2 rūšių: patiriamos žinios (anubhāva) ir atmintis (smṛti). Šios dvi kategorijos gali būti padalintos į dvi dalis - teisingas ir neteisingas žinias. Teisingos žinios vadinamos prama, neteisingos - aprama. Teisingos žinios gali būti gautos keturiais metodais: pratyakṣa, anumāna, upamāna ir śabda, todėl yra keturių rūšių teisingos žinios. Aprama yra: a) abejonė, b) klaidingas suvokimas, c) hipotetinis argumentas. Atminties žinios yra prama priklausomai nuo to, kaip kokybiškai mes atsimename patirties faktus.

Pagal nyāyą, teisingos žinios yra tos, kurios yra susijusios su daikto prigimtimi. Teisingos žinios veda žmogų prie sėkmingos praktinės veiklos, neteisingos - prie bejėgiškumo ir nusivylimo.

Pratyaka - tiesioginė patirtis.

Dauguma žmonių tiki tik tuo, ką regi ar gali pačiupinėti. Nyāya tiesioginiam patyrimui kelia griežtus reikalavimus. Patyrimu vadinamas kontaktas tarp objekto ir juslės. Kad tokia patirtis būtų prama, patirtis turi būti aiški ir nekelianti abejonių.

Yra dviejų rūšių patirtis: laukika (paprasta), kai patirtis gaunama juslėms tiesiogiai kontaktuojant su juslių objektais, ir alaukika (nepaprasta), kai objektas nėra tiesiogiai prieinamas juslėms, bet informacija apie jį gaunama neįprastais metodais.

Taip pat suvokimo režimai yra arba išoriniai (bahya) arba vidiniai (manasa). Protas, šeštoji juslė, suvokia skausmą ir malonumą, troškimą ir priešiškumą.

Paprastas suvokimas yra neapibrėžtas (nirvikalpa), kai objektą patyrė juslės, bet jokie sprendimai apie jį dar nepadaryti, arba apibrėžtas (savikalpa), kai mes įvertiname individualias objekto charakteristikas ir atpažįstame jį. Savikalpa visuomet seka paskui nirvikalpa ir visuomet yra prama.

Yra trijų rūšių alaukika patirtis: sāmānya lakaṇa (suvokimas remiantis panašumais), jñāna lakṣaṇa (remiantis asociacija) ir yogaja (intuityvus suvokimas).

Anumāna - Išvedimas

Trys išvedimo dalys: mažasis terminas – paka, didysis terminas (sādhya) ir vidurinysis terminas (hetu). Pagal nyāyą, teisingas teiginys gali būti tik tuomet, kai nustatytas neabejotinas ryšys (vyapti) tarp pakṣos ir hetu.

Nyāya taip pat naudoja induktyvią analizę nustatyti ryšį tarp objektų. Paprastai žinomi trys apibendrinimo metodai: anvaya - bendras sutarimas esant (jei kažkokioje situacijoje yra viena sudedamoji, ši sudedamoji turi būti visose situacijose); vyatireka - bendras sutarimas nesant (kai vienos sudedamosios nėra, visuomet sąlyga nepatenkinta); vyabhicāragraha - bendras sutarimas esant ir nesant.

Išvedimo klasifikacija: yra trys klasifikacijos būdai: psichologinė, besiremianti vyapti ir besiremianti loginėmis išvados konstrukcijomis.

Pirmoji dalinama į dvi dalis: svārtha - kai žinios reikalingos sau pačiam, ir parārtha - kai kažką reikia įrodyti kitiems.

Antroji klasifikacijos sistema skirstoma į tris dalis: pūrvavat, kai suvokta priežastis sukelia nesuvokiamą pasekmę, śeśavat, kai nesuvokiama priežastis sukėlė suvokiamą pasekmę; samanyatodṛṣta - kai priežastis ir pasekmė nėra nei suvokiama nei nesuvokiama.

Trečioji skirstoma į tris dalis, kevalānvayi - kai vidurinioji savo pozityviai susijusi su pagrindine sąvoka; kevalayavyatireka - kai vidurinioji savo neigiamai susijusi su pagrindiniu terminu; anvayatireki - vidurinioji savo ir teigiamai, ir neigiamai susijusi su pagrindine sąvoka.

hetvabhasa - klaidos išvadose

Yra penkių rūšių klaidingos išvados: sabyabhicāra (neteisingas vidurys), viruddha (prieštaringas vidurys), satpratipaka (išvedimo vidurio prieštaravimas) , asiddha (neįrodytas vidurys), ir badhita (vidurys prieštaringas neišvedant).

Upamāna - palyginimas

Śabda - paliudijimas

Ne kiekvienas liudijimas yra teisingas. Teisingas liudijimas pagal nyāyą gali būti tik tas, kuris atėjo iš apta - žmogaus, kurio žodžiai ir veiksmai nesiskiria nuo to, ką jis mąsto. Toks žmogus yra visiškai harmoningas. Jo užrašyti ar pasakyti žodžiai yra laikomi teisingi. Vedos yra laikomos tokių žmonių (apta), šventų išminčių, suvokusių tiesą ir ją perdavusių pasauliui, užrašyta išmintis. Śabda yra galutinis žinių šaltinis.

Yra du būdai klasifikuoti śabdą. Pirmasis dalinamas į dvi dalis: kai paprasti žmonės, šventos asmenybės ar šventraščiai duoda patikimą informaciją apie daiktus, kuriuos galime patirti šiame pasaulyje. Ir, kai paprasti žmonės, šventos asmenybės ar šventraščiai duoda patikimą informaciją apie daiktus, kurių negalime patirti šiame pasaulyje.

Antrasis būdas remiasi tuo, ar duomenys yra iš šventraščių, ar pasaulietiniai. Šventraščių duomenys yra neklystantys.

Žodžių galia nyāyoje. Žodžiai turi galią pažymėti objektus. Ta galia vadinama śakti.

Požiūris į pasaulį labai panašus į Vaiśeikos mokyklą.

VAIŚEṢIKA

Autorius Kanada arba Uluka, kuris parašė Vaiśeika sūtra.

Šios sistemos ypatinga savybė yra unikalumas (išskirtinumas) - višeša, todėl ši sistema vadinama Vaiśeika. Tarp nyāyos ir Vaiśeikos yra labai daug panašumo. Tačiau yra du pagrindiniai skirtumai: nyāya pripažįsta keturis nepriklausomus žinių gavimo būdus, Vaiśeika tik du: patirtį ir išvedimą. Kitas skirtumas: nyāya skirsto visą realybę į 16 kategorijų - padarthų, o Vaiśeika teigia, kad tokių kategorijų yra tik 7:

dravja (substancija),
guna (savybė),
karma (veikla),
samanja (bendrumas, panašumas),
višesa (unikalumas),
samavaja (būdingumas), ir
abhava (neegzistavimas).

Visi objektai, kurie gali būti pavadinti žodžiais, dalinami į dvi kategorijas: kurie egzistuoja ir kurie neegzistuoja.

9 Dravjos: žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris(erdvė), laikas, kryptis, siela ir protas.

Vaiśeikoje mažiausia nedaloma materijos dalelė vadinama paramanu, arba atomu. Šie atomai skiriasi nuo branduolinėje fizikoje naudojamo termino. Atomai yra amžini, kadangi jie neturi dalių ir negali būti sukurti ar sunaikinti. Tačiau pagrindinai žemės, oro, vandens, etc. elementai gali būti sunaikinti, kadangi jie sukurti iš įvairių atomų mišinių. Yra keturių rūšių atomai. Eteris (erdvė) yra substancija, nesudaryta iš atomų. Jo egzistavimas įrodomas logiškai. Jis yra nepatiriamas, nes neturi spalvos ir dydžio.

Laikas ir kryptis taip pat nėra tiesiogiai suvokiami. Apie jų egzistavimą mes galime spręsti tik iš papildomų sąvokų, tokių kaip: čia, ten, arti, toli, šiandien, vakar, etc.

Siela laikoma amžina ir visa persmelkiančia. Ji yra sąmonės fenomeno substratas. Pagal Vaiśeikos filosofiją yra dviejų rūšių sielos: individuali siela ir aukščiausioji siela.

Protas pasireiškia kaip vidinė juslė, kuri jaučia skausmą ir malonumą, etc. Taip pat protui priklauso dėmesio funkcija. Dėmesys - tai proto koordinacija su juslėmis.

Guna - savybės. Yra 24 savybės, kurių suvokimas skiriasi nuo khyos:

rūpa (spalva), rasa (skonis), gandha (kvapas), sparša(lietimas), šabda (garsas), khya (skaičius), parimana (dydis), prithaktva (išskirtinumas), samyoga (sąjunga), vibhaga (atskyrimas), paratva (nuotolis), aparatva (artumas), buddhi (pažinimas), sukha (malonumas), dukha (skausmas), iččha (troškimas), dveša (priešiškumas), prajatna (pastangos), gurutva (sunkumas), dravatva (takumas), sneha (klampumas), samskara (tendencija), dharma (nuopelnai), ir adharma (ydos).

Buddhi Vaiśeikoje reiškia suvokimą, ar žinias, skirtingai nuo Sākhyos “intelekto”.

Karma - Vaiśeikoje veiksmas gali vykti substancijoje ir negali egzistuoti nepriklausomai.

Samanja - bendrumas. Gali būti trilypis: didelis, vidutinis ir mažas. Pats didžiausias bendrumas yra pati egzistencija - satta. Visuotinis bendrumas gali būti realybės…

Samavaja - neatsiejamumas. Yra dviejų rūšių ryšiai tarp objektų: sąjunga - samyoga; neatsiejamumas - samavaja. Samavaja priskiriama padarthoms. Ji nurodo į tokį ryšį tarp tokių objektų, kurie negali būti atsieti vienas nuo kito arba vienas objektas yra būdingas kitam (kūnas ir jo dalys).

Abhava - neegzistavimas, yra dviejų rūšių. Daikto neegzistavimas kitų daiktų atžvilgiu; abipusis neegzistavimas.

Vaiśeika laiko, kad pasaulį, atomų jungtis ir subyrėjimą valdo ne vien fizikos, bet ir moralės dėsniai. Visata turi du aspektus: amžiną ir laikiną. Amžina dalis yra atomai, siela, protas, erdvė, laikas, kryptis.

Atomai pradžioje jungėsi po du į diadas. Šios diados jungėsi į grupes po tris, kurios vadinamos triadomis ir yra mažiausias suvokiamas dydis.

Pasaulis iš tiesų nėra nei kuriamas, nei sunaikinamas. Viešpaties valia visi materialūs elementai susiskaido į atomus, ir Jo valia atėjus laikui susijungia į stambesnius junginius.

SĀṄKHYA - analitinė pasaulio studija

Sāṅkhyos autorius Kapila munis.

khya susumuoja nyāyos ir Vaiśeikos požiūrius į realybę į dvi kategorijas: prakṛti ir puruṣą. Todėl ji vadinama dualistine filosofija.

Indijoje egzistuoja du požiūriai į pasaulio sukūrimą: satkarjavada (pasekmė jau yra priežastyje dar prieš jai pasireiškiant) ir asatkarjavada (atvirkščiai). khya priklauso prie pirmosios.

Pagal satkarjavadą yra dvi mąstymo mokyklos: parinama vada (priežastis transformuojasi į pasekmę) ir vivartavada (transformacija nevyksta, tai tik regimybė). khya priklauso parinamavadai.

khyos filosofai teigia, kad pasekmė jau yra neišreikštame būvyje ir tik tam tikru metu pasireiškia.

khya nesutinka, kad pasaulis sukurtas iš atomų, kadangi subtilesni elementai kaip protas negali būti sukurti grubesnių elementų. Pagal gamtos dėsnius priežastis turi būti subtilesnė už pasekmę. Todėl khya ieško vieno principo, kuris sukurtų pasaulį. Šis principas yra amžinas, pastovus, latentiškas. Jis turi turėti visų išorinių objektų požymius. Tas principas vadinamas prakṛti. Visi daiktai yra riboti ir priklausomi vienas nuo kito. Kažkas turi būti neribotas ir nepriklausomas. Visi daiktai turi tą pačią prigimtį: jie pajėgūs sukelti malonumą, kančią ar abejingumą. Visi objektai pasaulyje turi potenciją pagaminti kažką arba patys transformuotis į kažką. Reiškia jie visi turi turėti bendrą pradžią. Grubesni daiktai atsiranda iš subtilesnių, kol šie neįsilieja į neišreikštybę. Ta neišreikštybė vadinama prakṛti.

Prakṛti nėra atominė materijos substancija. Taip pat ji nėra sąmoningas principas anapus materijos. Paraidžiui prakṛti reiškia išimtinė galimybė. Tai yra nuostabi gamta, iš kurios visa milžiniška kūrinija įgauna savo formas. Prakṛti charakterizuojama trimis gunomis. Jos yra pati prakṛti esmė, bet ne jos atributai. Jos tarsi virvės pririša sielą pasaulyje. Gunų egzistavimą galima išvesti iš principo, kad visi objektai visatoje sukelia malonumą, kančią arba abejingumą.

Prakṛti yra subalansuotas gunų būvis, kada jos tarsi ištirpusios viena kitoje. Suirus pusiausvyrai, rajas (aistra) atsistoja į vidurį ir prasideda kūrimas.

Du prakṛti būviai: viruparinama, kai viena guna pradeda dominuoti virš kitų ir prasideda kūrimas. Ir svarūparinama, kai gunos veikia tarpusavyje, tačiau negali viena kitos išvesti iš pusiausvyros. Tai vadinama neišreikštas materijos būvis.

Puruṣa - amžinas, nekintantis tyros sąmonės būvis, siela, visa persmelkianti. Neišmanymas verčia ją galvoti apie save kaip apie kūną.

Visi daiktai turi paskirtį, o nėra sukurti patys sau. Visi objektai negali būti skirti prakṛti, kadangi prakṛti yra nesąmoninga. Ji sukuria kančią ir malonumą, bet negali pati mėgautis jais. Besimėgaujantis gunomis turi būti sąmoningas ir neturėti gunų savyje. Jis yra vadinamas puruṣa.

Prakṛti ir visi jos pasireiškimai neturi prasmės, jei nėra nieko, kas ja galėtų naudotis.

Kiekvienas siekia išsivaduoti iš kančios. Tačiau jei be prakṛti nėra nieko kito, kaip įmanoma pati išsivadavimo idėja, kadangi kančia ir malonumas yra prakṛti prigimtyje.

khya teigia, kad yra daugelis sielų, o ne viena.

Visa reiškinija atsiranda dėl prakṛti ir puruṣos santykio.

Pirmoji prakriti transformacija yra buddhi arba mahat.

Ahankāra yra buddhi pasekmė.

YOGA - savidisciplina savęs suvokimui

Indijos tradicijoje žodis yoga yra labai svarbus. Vakaruose jis siejasi su fiziniais pratimais ir su fakyrais, ryjančiais ugnį. Sanskrito kalboje daiktavardis yoga kilęs iš veiksmažodžio šaknies yuj – įkinkyti (arklius), sujungti, sutvirtinti. Lietuvių kalboje atitikmuo – jungas, pajungti. Yoga reiškia sujungimo, pažabojimo, pritvirtinimo veiksmas. Remiantis „Bhagavadgīta“ visos gyvos būtybės yra fragmentinės Aukščiausiojo dalelytės, kurios neatmenamais laikais atsiejo (ayoga) savo individualią sąmonę nuo Aukščiausiojo sąmonės ir dėl to, pakliuvusios į materijos nelaisvę, kovoja su proto bei juslių poreikiais (15.7). Todėl yoga yra veiksmas, vėl prijungiantis individualią gyvosios būtybės sąmonę prie Aukščiausiojo sąmonės. Žymus Indijos mokslininkas Satisčandra Čaterdži savo „Senovės Indijos filosofijoje“ sako, kad yoga yra praktinis analitinės sāṅkhyos filosofijos, skiriančios visą realybę į dvi kategorijas: puruṣą – sąmonę ir prakṛti – inertišką materiją, pritaikymas, kuriame Dievas taip pat atlieka praktinį vaidmenį.

Egzistuoja įvairios yogos rūšys, tačiau tik Patandžali yogos sistema suformuoja vieną iš šešių Indijos filosofinių mokyklų. Ji taip pat vadinama aṣtānga yoga – aštuonių dalių sistema.

Patandžali yoga yra sāṅkhya, pritaikyta siekti išsivadavimo. Ji aiškina proto (citta) prigimtį, jo modifikacijas ir kliūtis augimui. Aukščiausias gyvenimo tikslas - kaivalya – absoliutiškumas arba pasaulio ir sąmonės vienovė.

Protas - tarsi ežeras, kuris gelmėje visuomet ramus, tačiau bangos paviršiuje kliudo tai suvokti. Labai lengva nuraminti bangas, kylančias paviršiuje, tačiau bangas, kylančias iš gelmės, numalšinti sunkiausia. Atmintis ir jutimai yra tarsi laiko bombos, kurios laikas nuo laiko susprogsta ir sujaudina ežero paviršių.

Du pagrindiniai bangų kilimo pagal Patandžalį šaltiniai: juslinė patirtis ir atmintis. Kadangi protas yra prakṛti (materijos) padarinys, jis yra sudarytas iš sattva (dorybės), rajas (aistros) ir tamas (tamsos) savybių, o jų proporcijos apibrėžia proto būsenas.

Pagal sužadinimo lygį protas gali būti 5 būsenų: sutrikdytas (kṣipta); suklaidintas (mūdha); nerimastingas (vikṣipta); sutelkto dėmesio (ekāgra); ir gerai kontroliuojamas (niruddha). Veikiamas aistros (rajo guna) protas tampa pernelyg aktyvus, o veikiamas neišmanymo (tamo guna) jis praranda sugebėjimą skirti tai, kas naudinga ar nenaudinga. Pirmieji trys sąmonės būviai reiškia proto modifikacijas, paskutinieji du reiškia, jog proto modifikacijų nebėra. Niruddha būvyje protas atspindi tyrą dorybę. Kai pasiekiamas šis būvis, asmuo (Puruṣa) gali stebėti savo tikrąją prigimtį lygiame proto veidrodyje.

Penkios proto modifikacijos:

1)      teisingas suvokimas;

2)      neteisingas suvokimas;

3)      žodinis suvokimas;

4)      miegas ir

5)      atmintis.

Visos mintys, emocijos, proto vertybės pakliūna į šias penkias kategorijas, kurios vėlgi dalinamos į dvi dalis: sukeliančias nemalonumus (kliṣṭa) ir nesukeliančias nemalonumų (akliṣṭa).

Neteisingas suvokimas, žodinis suvokimas ir miegas visuomet sukelia nemalonumus. Atmintis ir teisingas suvokimas yra proto modifikacijos, nesukeliančios nemalonumų, todėl meditacijai netrukdo.

Klaidingas suvokimas prasideda nuo avidyos – neišmanymo ir susideda iš penkių trukdžių (kleṣų): nežinojimas (avidyā), susitapatinimas su išoriniais objektais (asmitā), prisirišimas prie išorinių objektų (rāga), neapykanta (dveṣa), pasinėrimas į materialią sąmonę (abhiniveśa).

Žodinis suvokimas reiškia pastangas galvoti apie tai, kas neegzistuoja realiai, bet yra vien tik proto fantazijos.

Miegas yra proto modifikacija, kuomet visi proto ryšiai su išoriniu pasauliu nutrūksta.

Proto modifikacijas sukelia devynios sąlygos arba kliūtys: liguistumas, nekompetentingumas, abejonės, suklydimas, tingumas, nesusilaikymas, sutrikimas, trokštamo būvio nepasiekimas, nestabilumas pasiektame būvyje. Šios kliūtys pagimdo nerimą, liūdesį ir sutrikdo kvėpavimą.

Protą galima kontroliuoti per praktiką (abhyāsa) ir neprisirišimą (vairāgya). Praktika reiškia proto gimnastiką, kuomet stengiamasi protą išlaikyti visuomet ramų. Vairāgya nereiškia atitrūkimo nuo pasaulio, bet reiškia, kad mes nieko iš pasaulio nesitikime.

Norėdamas padėti mokiniams pasiekti aukštesnį sąmonės būvį, nuraminti protą, Patandžali aprašo taip pat metodą, kuris vadinamas kriyā yoga. Kriyā yoga reiškia apsivalymo yogą. Tai yra trilypė disciplina, susidedanti iš askezių, šventraščių studijų ir atsidavimo Aukščiausiajam. Praktikuodami kriyā yogą mokiniai mokosi kaip kruopščiai atlikti savo pareigas ir nesavanaudiškai pašvęsti veiklos vaisius Dievui.

Aštuonios yogos pakopos:
draudimai (yama):

Neatlikti prievartos (ahiṁsā), nemeluoti (satya), nevogti (asteya), kontroliuoti jusles (brahmacarya), nesavininkiškumas (aparigraha)

taisyklės (niyama):

švara (śauca), vidinis pasitenkinimas (santoṣa), askezės (tapa), studijos (svādhyāya), atsidavimas Aukščiausiajam (Īśvara praṇidhāna).

fiziniai pratimai (āsana):

Āsanos skiriamos į dvi kategorijas: a) pagerinančios fizinę savijautą ir b) reikalingos meditacijai. Šiuolaikinė yogos sistema žino 84 pagrindines āsanas, tačiau iš jų tik keturios reikalingos meditacijai: sukhāsana, svastikāsana, padmāsana, siddhāsana. Jos nėra skirtos padaryti kūną dar imlesniu jusliniam pasitenkinimui. Āsanų tikslas pasiekti samādhi.

kvėpavimo pratimai (prāṇāyāma)

Žodis prāṇa reiškia pirminis energijos vienetas arba gyvybė. Prāṇa atgaivina visas energijas, funkcionuojančias šiame pasaulyje. Prāṇa persmelkia bei suaktyvina kūną bei protą. Kvėpavimas yra grubiausia šios gyvybinės energijos funkcija, todėl prāṇos mokslas taip pat vadinamas kvėpavimo mokslu. Prāṇa yra visų substancijų kūne pradžia. Ji – tai subtilūs orai, kurių pagalba dievai (devos) valdo mūsų kūnus. Mūsų kūne yra dešimt pagrindinių prāṇų: įkvepiamas-iškvepiamas oras (prāṇa), jėgos padedančios pašalinti šalutinius produktus (apāna), virškinimo galia (samāna), pastangų, valios galia (udāna), raumenų susitraukimą ir atpalaidavimą valdanti jėga (vyāna), nāga, kūrma, kṛkara, devadatta ir dhanañjaya. Iš jų penkios pirmos yra ypač svarbios meditacijos praktikai. Kvėpavimo pratimų dėka yogas gali suderinti šiuos gyvybės orus ir atgaivinti savo organizmą, bei kontroliuoti jame vykstančius procesus. Pagal Patandžalį – prāṇāyāma skirta sureguliuoti įkvėpimą ir iškvėpimą. prāṇāyāma yra keturių rūšių: išorinė (bahya vṛtti), kurioje prāṇos tėkmė kontroliuojama iškvėpimu; vidinė (abhyantara vṛtti), kurioje prāṇa kontroliuojama įkvėpimu; tarpinė (bahyābhyantara-viṣayākṣepi) kurioje abi prāṇāyāmos yra ištobulintos; ketvirtoji (caturtha), kurioje prāṇāyāma pranokstama.

dėmesio atitraukimas nuo jutiminių objektų (pratyāhāra),

Juslės nuolat klajoja nuo vieno objekto link kito, o protas, nors ir subtilesnis už jusles, klajoja kartu su jomis. Juslės yra proto automobilis. Bet protas yra juslių šeimininkas, nes be jo juslės neturi galios susiliesti su objektais. pratyāhāros praktika yra relaksacija. Kai žmogus nori atpalaiduoti kurią nors kūno dalį, jis paprasčiausiai išjungia šios dalies komunikaciją su protu. Tai vadinama įtampos atpalaidavimu, kuris pasireiškia proto ir juslių galių sutelkimu į tam tikrą kūno vietą, siekiant ją atpalaiduoti.

dėmesio koncentracija (dhāraṇā),

Koncentracija vadinamos pastangos sutelkti dėmesį į vieną objektą. Patandžalio yogoje šis objektas turi būti vidinis, nors pradžioje galima stengtis sutelkti dėmesį į išorinius dalykus. Siekiant paskatinti koncentraciją, pasirenkamas vienas minties objektas, paprastai mantra.

Penki dalykai padeda koncentracijai:

a)      koncentracijos objektas turi būti įdomus. Tai taip pat reiškia, kad susidomėjimą reikia ugdyti.

b)      kartu su susidomėjimu reikia ugdyti dėmesį. Tam reikalingas pasiryžimas ir valia.

c)      praktika – pakartotinai atliekami proto pratimai. Tai suteikia koncentracijai įpročio formą.

d)      lygus, diafragminis kvėpavimas, sėdint tinkamoje pozoje.

e)      galiausiai – koncentracijai reikalingas ramus protas.

Koncentracija gali būti į išorinius objektus arba vidinius, tokius kaip saulės rezginys, liežuvio galiukas arba tarpuakis.

meditacija (dhyāna)

Meditacija yra gilios koncentracijos būsena, kuomet dėmesys nenukrypsta į jokius pašalinius dalykus, bet savaime susitelkia į pasirinktą meditacijos objektą. Protas šioje būsenoje yra sutelktas į tašką ir tokiu būdu yogas gali pasiekti Aukščiausiojo suvokimą. Šioje būsenoje nebėra emocijų, minčių, atminties ir nerimo. Joje taip pat patiriamos antgamtinės galios (siddhi).

transas (samādhi)

Žodis samādhi artimai susijęs su žodžiu samāhitam – „būsena, kurioje visi klausimai atsakyti“ arba „būsena, kai žmogus įsitvirtina savo tikroje prigimtyje“. Priežastis, kuri verčia protą klajoti nuo vieno objekto prie kito, yra smalsumas. Kai tik smalsumas patenkinamas visiškai, protas nebeturi jokio tikslo klaidžioti ir natūraliai įsitvirtina savo tikrojoje prigimtyje. Tuomet protas yra toli anapus kalbos sampratos, kurioje jis buvo pripratęs mąstyti ar kurti modifikacijas. Samādhi yra būsena anapus mąstymo ir pojūčių, būsena, kurioje individuali siela susijusi su Aukščiausia siela. Samādhi būsenoje žmogus